top of page

Projektledning

Projektledning

 

Människor vill vara tillsammans och umgås, känna gemenskap. Vi signalera vilken grupp vi tillhör, vilka vännerna är och vilka värderingar vi står för. Idag händer allt omkring oss oavsett om vi bor ute på landet eller i storstan, tillgängligheten är lika stor var du befinner dig. Influenser hämtas idag globalt och gränslöst. Classic Design Anette Friberg skall uppfattas som rätt vid just rätt tillfälle – vi projektleder för att överträffa  - ”Be bold. Design your business”.   

 

Min roll, att motivera kreativitet, utgår alltid från en vidareutveckling av företagets befintliga försäljningsstrategi fokuserad mot ökat resultat och lönsamhet.

 

 

Våra skräddarsydda projektuppdrag utformas i nära samarbete med kunden och genomförs vanligen i fyra steg

 1. Nulägesanalys

 2. Problemidentifikation/Förbättringsområden

 3. Utveckling av handlingsplan

 4. Genomförande


Nulägesanalys - Problemidentifikation - Förbättringsområden
Take your business to next level

Vår uppgift är att förstå, syfte, mål och visioner. Att tillfredsställa det specifika/unika kundbehovet av omfattning och storlek.

 • Identifiera styrkor och svagheter. Taktik – Teknik.

 • Sätta tydliga och ambitiösa mål utifrån nyttan.

 • Nulägesanalys och var ni befinner er idag.

 • Vilken nivå vill skall uppnås?

 • Drivkraften, påhittighet, förändringsbenägenheten.

 

Projektmål och effektmål

Vi redogör tillsammans en beskrivning av projektmålet och dess effektmål. Utvalda aktiviteter koordineras och styrs av behov, intresse och efterfrågan.

 • Vi uppskattar tidsåtgången i projektet

 • Vår gemensamma samsyn och målsättning blir aktiviteten och katalysatorn.

 • En framarbetad identitet och strategi.

 

Riskanalys

Identifiera projektriskerna, sannolikheten och konsekvenserna.

 1. Inom projektet, risk som kan hindra projektet att nå sina mål.

 2. Utom projektet, risk där projektet kan påverka omgivningarna på ett negativt sätt.

 3. Ej genomförs – risk som kan uppstå om projektet inte genomförs.

 

Genomförande
Vi omsätter den samlade bilden av vad beställaren anser som upplevd kvalitet med upplevelse, image, teknisk och funktionell kvalitet.

 

Projektets aktivitets- och tidplan
Arbetssättet genomarbetas med programupplägg, vilket medför god framförhållning genom hela arbetsprocessen. Specifik överenskommelse regleras utifrån varje aktivitet/projekt.

 

Utveckling av handlingsplan

Successivt detaljplaneras de grova aktiviteterna genom att bryta ner dem i kortare och mer konkreta aktiviteter med mål, strategi, detalj- och utvecklingsplan.

 

* Kommentar beroende
Beroende är när detta projekt måste ha något från någon annan, projekt eller annan verksamhet för att projektet skall lyckas med sitt mål men som ligger utanför projektets kontroll.

 

Påverkan
Påverkan är konsekvenser av projektets genomförande som påverkar omgivningen.

 

Finansieringsplan

Budget och med beräknad kostnaden för projektet och avtal för finansiering tas fram.
Kostnaden kan vara fördelad på mätbara aktiviteter, etapper eller milstolpar för att kunna följa upp det ekonomiska utfallet löpande under projektet.

 

Acceptanskriterier
Vad skall uppnås för att beställaren ska acceptera leveransen?

 

Regelbunden avstämning

 

Analysera och utvärdera

bottom of page